headerSpacer

Verkoopsvoorwaarden

 

Contactgegevens Ferrem

Maatschappelijke zetel : overdemerstraat 5 , 35 11 Kuringen, gsm: 0476/200 199
e-mail: info@ferrem.be
Btw BE 0820 356 813

Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling tussen Ferrem en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Het plaatsen van een bestelling via www.ferrem.be omvat dus dat u akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden.

De producten

De producten die Ferrem aanbied zijn zorgvuldig geselecteerd. Ze worden zo goed mogelijk afgebeeld en omschreven op de website. Indien er nog extra informatie nodig is hierover kan u ons altijd contacteren via info@ferrem.be of na afspraak komen bezichtigen. Ferrem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerdelijk of niet verantwoord gebruik van aangekochte goederen. Schade aan derden aangericht door incorrect of onzorgvuldig gebruik kan niet op ons worden verhaald. In verband met vragen ivm correct gebruik kan u altijd bij ons terrecht via info@ferrem.be.

Ferrem is meestal niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden kunnen wij ook in deze gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in geleverd producten of voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken.

De aansprakelijkheid van Ferrem is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van het product.

Offertes

Door Ferrem gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De in offerte vermelde prijzen zijn in Euro en gaan uit van contante betaling.

Bestelling

Een bestelling komt tot stand nadat wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. U krijgt daarna van ons een bevestiging uw bestelling . Mochten er producten niet op voorhand zijn wordt u hiervan ingelicht. Ferrem behoudt zich ook het recht om een order te weigeren of het aan extra bepalingen te onderwerpen.

Prijzen

De prijzen op de webshop www.ferrem.be zijn uitgedrukt in euro en inclusief 21% BTW. Eventuele milieutaksen zitten inbegrepen in deze prijzen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die eventueel zouden voorkomen in prijzen of orderinformatie De meegedeelde prijzen zijn daarom onder voorbehoud met recht op wijzing en correctie.

Transportkosten

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen op de webshop en dienen nog verrekend te worden. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van de aangekochte goederen en worden nauwkeurig berekend bij bestelling.

Levering

Leveringen worden in de mate van het mogelijke binnen 10 werkende dagen bezorgd op het adres dat u bij bestelling heeft opgegeven. En dit nadat het verschuldigde bedrag op onze rekening gestort is. Met uitzondering van leveringen in de regio Hasselt die Ferrem zelf bezorgd aangezien hier een optie contante betaling voorzien is bij bestelling. Indien er langere levertermijnen zijn of als een product niet meer op voorraad is wordt dit bij bestelling gemeld.

Ferrem heeft de intentie om de bestelde goederen zo snel als mogelijk te leveren. Indien producten ondanks onze inspanningen niet tijdig geleverd worden kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Foutieve leveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen voor extra kosten zorgen. In dit geval kunnen wij dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet leveren van de bestelde producten.

De webshop www.ferrem.be is enkel geschikt voor leveringen in België. Voor de mogelijkheden van levering in andere landen kan u ons altijd bereiken via info@ferrem.be

Indien u meerdere producten besteld worden deze bezorgd zodra alles op voorraad is. Indien dit de levertermijn in gedrang brengt contacteren wij voor een eventuele deellevering.

De bestelde goederen worden geleverd door Ferrem of door de Post. Leveringen door Ferrem in de regio Hasselt gebeuren buiten de kantooruren e n worden in onderling overleg vastgelegd. Bij leveringen door de post is koper verplicht de goederen in ontvangst te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst worden aangeboden, Indien de koper niet in staat is de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van aanbieding krijgt hij verdere instructies van de post. Het niet naleven van deze instructies door de koper kan zorgen voor bijkomende kosten.

Bij levering moet nagekeken worden of het geleverde overeenstemt met de bestelling. Er dient ook controle te gebeuren op eventuele beschadigingen( zie klachten)

Betaling

Betalingen van bestellingen op de webshop gebeuren enkel contant. Dit kan cash bij afhaling op de maatschappelijke zetel , cash bij levering in Hasselt en naastliggende gemeenten of via bankoverschrijving bij levering in de rest van België.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.

Eigendom

Ferrem behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten door nalatigheid.

Klachten

Eventuele gebreken aangaande kwaliteit of kwantiteit van de geleverde producten dienen door de koper binnen de 3 dagen na levering te worden gemeld via info@ferrem.be. Hierna aanvaarden wij geen klachten mee hieromtrent.

Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden

Bewijs

Aangezien al de communicatie via e-mail gebeurd wordt dit ook door koper en verkoper aanvaard als bewijsmateriaal indien er zich geschillen voordoen

Overmacht

Indien Ferrem door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van verbintenissen verhinderen of vertragen buiten onze wil om. Hieronder zitten onder andere stakingen, productieonderbrekingen, grondstofgebrek, transporthinder waardoor wij of onze leveranciers verhinderd worden onze verplichtingen na te komen. Zelfs als deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Herroepingsrecht

Volgens de Belgische wet heeft de koper bij de aankoop van producten vanop afstand het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop en dit zonder opgave van redenen. Dit dient echter te gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst.

Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer terugsturen en dit op eigen kosten en risico. De verkoper zal hieromtrent instructies geven aan de koper. Niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet aanvaard en teruggestuurd de koper.

Producten die speciaal werden gemaakt op vraag van de koper vallen hier buiten en worden niet terug genomen.

Geschillen

Geschillen welke niet in onderling overleg kunnen opgelost worden, worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van de vennootschap.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ferrem en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site. De persoonlijke informatie die wij u vragen stelt ons in staat om u een gemakkelijke dienstverlening te verzorgen en u op de hoogte te houden van aanbiedingen en nieuwigheden . Indien u geen mails meer wenst te ontvangen aangaande nieuwigheden en promoties kan u zich altijd laten uitschrijven door een mail te sturen naar info@ferrem.be . De gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. Omdat wij uw privacy zo belangrijk vinden doen wij ook geen beroep op uw bankkaartennummers voor het afhandelen van uw bestelling. Bestellingen online worden daarom altijd contant betaald (bij afhaling of levering door Ferrem) of via overschrijving (bij levering door derden).